ندای هفتم

متفاوت فکر می کنم

ندای هفتم

متفاوت فکر می کنم

ندای هفتم
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

تحقیر نظامیان در عصر جدید

پلیس دماغ شکسته/ تحقیر نظامیان در عصر جدید / انحطاط تمدن بشری

صدها و شاید هزاران سال قبل، چیزی به نام سیاست معنی و مفهومی نداشت. پس طبیعتا سیاستمدار هم کلمه نا آشنایی بوده است. اما تمدن بشر شکل گرفت و شالوده و بنیان نظام اجتماعی در جوامع مختلف، پایه گذاری شد. افرادی بودند که با جمع کردن مردم به دور خود، اولین سیستم های حکومتی را سازماندهی کردند و با تشکیل نخستین مجموعه های جنگاوری، امنیت مردم خودشان را تضمین کردند. وقتی امنیت مردم تامین و تضمین شد، مردم به سراغ چیزهای دیگری رفتند و ابعاد زندگی خودشان و خانوادهایشان را در بستر تمدن، گسترش دادند.